نام: حمید مسعودی
جامعه‌شناس
ایمیل: info@pue.ir
تحصیلات: دکتری – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
شغل: پژوهشگر اجتماعی
محل کار: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد: تحلیل جامعه‌شناختی فرایند اجتماعی‌شدن نقش پدری در مشهد؛

رساله دکتری: تحلیل جامعه‌شناختی صنعت ازدواج در شهر مشهد