مقالات

 1. مسعودی، حمید؛ نوغانی، محسن؛ بهروان، حسین (1397). تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مطالعات مدیریت گردشگری (دریافت).
 2. مسعودی، حمید؛ نوغانی، محسن؛ بهروان، حسین (1397). مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، دوره 20، 79(بهار 1397)، بهار 1397: صص 87-114. (دریافت)
 3. نوغانی، محسن؛ مسعودی، حمید (1397) تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد به روش تحلیل تاریخچه رویداد، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت شهری؛ شماره 51، تابستان 97: صص 225-241. (دریافت)
 4. مسعودی، حمید، اصغرپور ماسوله، احمدرضا، (1397)، بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، پژوهشنامه علمی و پژوهشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397: صص 99-110. (دریافت)
 5. مجدی، علی‌اکبر؛ مسعودی، حمید؛ صادقی‌نژاد، مهسا (1396). تحلیل مقایسه‌ای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران؛ مورد مطالعه: پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی، نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت سرمایة اجتماعی، دورة 4، شمارة 3، پاییز 1396: صص 429-450. (دریافت)
 6. مسعودی، حمید و نوغانی، محسن (1395)، شورای اجتماعی محلات شهر مشهد: مشارکت شهروندی بهینه محله مبنا، مجله علمی و پژوهشی مطالعات جامعه­شناختی شهری، سال ششم، شماره 10: صص 69-98. (دریافت)
 7. مسعودی، حمید؛ اسکافی، مریم؛ صدیق اورعی، غلامرضا (1395) سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملی، سال هفدهم، شماره 2 (پیاپی 66): صص 89-110. (دریافت)
 8. مسعودی، حمید؛ بهروان، حسین (1396)، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با عضویت، بازدید و ماندگاری کاربران در گروه‌های اینترنتی غیراخلاقی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بین رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396: صص 109-133. (دریافت)
 9. مسعودی، حمید، احمدیان، محمدعلی (1395)، نقش سه‌گانه مساجد در ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت‌طلبی، مطالعه موردی مساجد استان خراسان رضوی، نشریه علمی و پژوهشی راهبرد اجتماعی و فرهنگ، بهار 1395، دوره 5، شماره 18: صص 173-195. (دریافت)
 10. مسعودی، حمید؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی، محسن (1394) تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد، دو فصلنامه علمی و پژوهشی تربیت اسلامی، دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1394: صص 141-162. (دریافت)
 11. اسکافی مریم، مسعودی، حمید (1394)، نقش تطبیق علت-پیامد در اولویت­بندی انگیزه­های جوانان از تحصیلات دانشگاهی، مورد مطالعه: جوانان گناباد، فصلنامه تخصصی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، سال دهم، شماره 2 (پیاپی 38): صص 1-25. (دریافت)
 12. مسعودی، حمید؛ نوغانی، محسن (1392) تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت (مطالعه پانل)، دو فصلنامه علمی و پژوهشی تربیت اسلامی، دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1392: صص 123-144. (دریافت)
 13. سینایی، وحید و مسعودی، حمید (1392)، جامعه‌پذیری و بازجامعه‌پذیری سیاسی در نظام وظیفه مطالعة نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مجله علمی و پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه خوارزمی، دوره 4، شماره 2، زمستان 1392: صص 79-104. (دریافت)
 14. اسکافی، مریم؛ آذرنیا، راضیه؛ مسعودی، حمید (1391). بررسی میزان رضایت دانشجویان از کارکنان دانشگاه آزاد گناباد و عوامل موثر بر آن، فصلنامه تخصصی مطالعات جامعه شناختی، پاییز 1391، دوره 2، شماره 6: صص 21-42. (دریافت)
 15. نوغانی، محسن؛ مسعودی، حمید (1390) مشارکت در فعالیت­های گروهی مدیریت استراتژیک و بهره‌وری، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 8، زمستان 1390: صص 15-38. (دریافت)