خوش آمدید: هدف‌ام آموزش و ارتقای توانمندی‌های مخاطبان‌ام است.

حمید مسعودی

جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی