سوابق تدریس

ردیف مؤسسه/دانشگاه عنوان درس تعدادواحد تعدادترم مقطع تاریخ
1 دانشگاه‌فردوسی روش تحقیق در اقتصاد (دریافت فیلم‌ها) 2 3 کارشناسی 96-97-98
2 دانشگاه‌فردوسی آسیب‌شناسی اجتماعی (دریافت فیلم‌ها) 2 1 کارشناسی 1397
3 دانشگاه‌فردوسی تکنیک‌های خاص تحقیق 3 3 کارشناسی (دستیار) 1396-1397
4 دانشگاه‌فردوسی مبانی جامعه‌شناسی 3 1 کارشناسی 1397
5 دانشگاه فردوسی روان‌شناسی اجتماعی 2 1 کارشناسی 1397
6 علمی‌کاربردی جهاد اقدام‌پژوهی، روش تحقیق 8 2 کارشناسی 98-99
7 دانشگاه خیام روش تحقیق نظری 3 1 کارشناسی 1397
8 دانشگاه خیام تکنیک‌های خاص تحقیق 3 1 کارشناسی 1398
9 دانشگاه خیام جامعه‌شناسی سازمان 3 1 کارشناسی 1398
10 دانشگاه خراسان مبانی جامعه‌شناسی 4 2 کارشناسی 1397
11 دانشگاه خراسان آسیب‌شناسی اجتماعی 2 1 کارشناسی 1398
12 دانشگاه حکمت رضوی روان‌شناسی اجتماعی 2 2 کارشناسی ارشد 1397 و 1398
13 دانشگاه حکمت رضوی آسیب‌شناسی اجتماعی 2 1 کارشناسی 1398
14 دانشگاه حکمت رضوی روان‌شناسی تبلیغات و رسانه 2 1 کارشناسی 1398
15 دانشگاه شهید مطهری مبانی جامعه‌شناسی 2 1 کارشناسی 1398
16 دانشگاه آرمان رضوی روش روایی 1 1 کارشناسی 1397
17 دانشگاه امام رضا (ع) اصول جامعه‌شناسی 2 1 کارشناسی 1395
18 دانشگاه امام رضا (ع) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش 2 1 کارشناسی 1394
19 دانشگاه آرمان رضوی روش تحقیق در مدیریت 3 1 کارشناسی 1396